INVESTORS

hotel-cy
GULF ENGINEERING GROUP/LUCKY HOTEL DEKELIA
MR. ZAHRANI / LIMASSOL BUILDING
ESHCHENKO FAMILY/POSIDON GARDENS
ESHCHENKO FAMILY/POSIDON GARDENS
MR . MUTAZ NEDE / FOUR LANTERNS BUILDING